maandag 27 februari 2017

Wie gaat er mee bergie op, bergie af?

Op deze carnavalsmaandag is het toepasselijk om even terug te gaan naar 1971. Het befaamde Cocktail Trio had toen een carnavalshit met “Bergie op, bergie af”. Maar even serieus: wie van jullie gaat deze zomer mee fietsen in de Franse Alpen?

Signal de Bisanne (1930 m)

Na de succesvolle Brightlands Austria Cycling Challenge 2016, waarbij de Grossglockner Hochalpenstrasse werd bedwongen, nodig ik je met plezier uit voor een meerdaagse fietsvakantie in de Franse Alpen.

Deze fietsvakantie is van donderdag 29 juni t/m maandag 3 juli 2017, met als uitvalsbasis La Clusaz, gelegen op 1030 m hoogte, tussen het Meer van Annecy en de Mont Blanc.

Programma
Vanuit La Clusaz kunnen verschillende dagtochten worden gemaakt op basis van het volgende programma.
Dit programma is nog niet in beton gegoten. Een alternatieve tocht is vanuit La Clusaz naar Plaine Joux (op 1350 m, 2 Michelinsterren), via Col des Aravis (op 1490 m, 2 Michelinsterren), Mégève en St.-Gervais-les-Bains: heen+terug ca. 110 km, ca. 2210 hm.
Voor meer info verwijs ik naar de website Cycling Cols: www.cyclingcols.com.

Sfeer en doelstellingen
Om deze fietsvakantie tot een onvergetelijke ervaring te maken, geldt het volgende:
 • Het sociale karakter staat voorop: de ontmoeting tussen mensen met een gemeenschappelijke passie, fietsen
 • Op de tweede plaats komt het toeristische aspect: de fietstochten voeren door een prachtig berglandschap, waarvan iedereen kan genieten
 • Pas op de derde plaats komt de sportieve prestatie.
Er is dus tijd voor een goed gesprek en rondkijken. Wie geen topconditie heeft kan ook mee, je rijdt in je eigen tempo naar boven. Niettemin staat het iedereen vrij om zo snel mogelijk het hoogste punt te bereiken.

Uitrusting en veiligheid
Deelnemers aan deze fietsvakantie starten met een (ren)fiets in goede technische staat: goed werkende remmen, goede banden, adequaat schakelwerk (een licht verzet, bv. 34-28, is in de bergen aan te bevelen).
En je hebt materiaal bij je om onderweg eenvoudige reparaties uit te voeren.

Fietshelm is verplicht en denk aan je kleding: in de bergen kan het weer snel omslaan.
Zonnebrandcrème is er onmisbaar (we rekenen op stralend weer).

Je houd je uiteraard aan de geldende verkeersregels. Zo geldt in Frankrijk: naast elkaar fietsen mag, alleen overdag en alleen als er geen auto’s zijn die de fietsers willen inhalen.

Reizen en accommodatie
De (3 sterren) accommodatie voor deze fietsvakantie zal ik gaan regelen. Er moet nog iets gezocht worden in La Clusaz. Dit is een wintersportplaats, dus we vinden vast wel iets behoorlijks. Wie hier een geschikte accommodatie weet, laat het even weten.
In onderling overleg regelen we de heen- en terugreis, die gedacht is met eigen vervoer.
Voor het overige rekenen we op zelfredzaamheid – dat geldt ook voor het opdoen van voldoende fysieke conditie.

Juridische aspecten
Deelname aan deze fietsvakantie is op eigen risico. Het lidmaatschap van de NTFU wordt dringend aanbevolen, want dan ben je (extra) verzekerd.
NTFU: www.ntfu.nl/ntfuvoorjou/lidworden.aspx

Kosten
Deelname aan deze fietsvakantie is voor eigen rekening, waarbij we zoveel mogelijk proberen de kosten te delen. Ook proberen we uiteraard de kosten laag te houden.

Belangstelling?
Inmiddels hebben al zo’n 20 personen belangstelling getoond, onder wie fietsers die deelnamen aan de Brightlands Austria Challenge 2016. Ben jij ook geïnteresseerd, dan kun je dit laten weten via een e-mail naar klaas.bossittard @ gmail.com (graag voor 19 maart).

Promotie!
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Dus informeer personen in je netwerk, van je fietsclub of in je vriendenkring die mogelijk interesse hebben.

Oh ja, als je die carnavalskraker nog wilt horen, hier is “Bergie op, bergie af” van het Cocktail Trio (1971): https://youtu.be/YuAhNvTu0UI

maandag 20 februari 2017

Naar een regering met oog voor innovatie en ondernemerschap

Op 15 maart 2017 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Dan wordt de stem van de burger bepaald door vele factoren en soms lijkt het of de politieke standpunten van de deelnemende partijen daarbij op de laatste plaats komen. Niettemin ben ik nagegaan hoe die partijen aankijken tegen innovatie en ondernemerschap – thema’s die cruciaal zijn voor Brightlands en Chemelot.

 
Ik ben ervan overtuigd dat de politieke standpunten van partijen de eerste plaats (weer) innemen als na de verkiezingen een regering gevormd wordt. Dus is het de moeite waard deze standpunten nu te bestuderen en op basis daarvan je stem te geven aan de partij van je voorkeur.

Naast alle andere taken die de toekomstige regering heeft te vervullen, ben ik benieuwd naar één beleidsterrein: innovatie en ondernemerschap.
De Brightlands-campussen en Chemelot Industrial Park zijn de motoren van de economie, omdat zij zorgen voor nieuwe arbeidsplaatsen. Het gaat daarbij om directe én indirecte werkgelegenheid. Voor de ontwikkeling van Brightlands en Chemelot is een gunstig ondernemersklimaat met aandacht voor innovatie en ondernemerschap van groot belang. De Nederlandse economie kan zijn sterktes alleen volledig uitspelen door een innovatief bedrijfsleven.

Hieronder een kleine greep uit de programma’s van de 21 partijen die in minimaal 18 van de 20 kieskringen meedoen aan de verkiezingen. Welk concreet beleid willen zij om innovatie en ondernemerschap te bevorderen (en dan vooral in relatie tot Brightlands en Chemelot)?
Ik ga daarbij grotendeels voorbij aan standpunten over aanpalende beleidsgebieden als economie in het algemeen, (duurzame) energie (woningbouw en mobiliteit), arbeidsmarkt (ontslagrecht), banken (kredietverlening), handel (bv. met betrekking tot Europa) en belastingen (WBSO). Bij dat laatste aspect merk ik op dat beleid op andere gebieden vaak via fiscaal beleid wordt gerealiseerd.

1. VVD
Door minder afdrachten aan de Europese Unie komen miljarden beschikbaar voor het versterken van onze concurrentiepositie en het stimuleren van innovatie. Door meer te investeren in innovatie, vooral in sector-overschrijdende samenwerking, wordt Nederland aantrekkelijk voor hoogopgeleide kenniswerkers. Het Nederlands vestigingsklimaat wordt verder versterkt door samenvoeging van bestaande instituties in een sterke Nederlandse financieringsinstelling.
Economische clustering, bijvoorbeeld in campussen, en kennisdeling tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en universiteiten worden bevorderd, ook omdat hieruit succesvolle startups ontstaan.
Vrije toegang tot wetenschappelijke publicaties, omdat dit zorgt voor meer innovatie. Meer investeringen van het bedrijfsleven in R&D.

2. Partij van de Arbeid PvdA
Regionale samenwerkingsverbanden, waarin overheden (via regionale investeringsmaatschappijen), kennisinstituten en bedrijfsleven samenwerken (bijvoorbeeld Brainport Eindhoven en de chemie in Zuid-Limburg). Studenten en universiteiten worden gestimuleerd om de opgedane kennis in praktijk te brengen in nieuwe ondernemingen.
Extra middelen voor wetenschap, die gelijkelijk worden verdeeld over thematisch onderzoek uit de nationale wetenschapsagenda en het bestaande onderzoekstelsel. Van het bedrijfsleven verlangen we meer R&D-uitgaven.

3. PVV
Geen geld meer naar innovatie.

4. Socialistisch Partij SP
Oprichting van een nationale investeringsbank voor het midden- en kleinbedrijf. Daarmee krijgen bedrijven betere toegang tot kredieten om te investeren en bevorderen we de ontwikkeling, verduurzaming en innovatie van onze economie.
Er komt een onderzoeksfonds waarin bedrijven opdrachten kunnen aanbieden, zonder dat er een directe band is tussen het bedrijf en de onderzoeker. Opdrachtgevers moeten de uitkomsten van onderzoek niet kunnen beïnvloeden en publicatie van resultaten niet kunnen tegenhouden.

5. CDA
Universiteiten, ondernemers en overheid gaan vergaand samenwerken. Meer overheidsinvesteringen in kennis en innovatie, op voorwaarde dat het bedrijfsleven ook bijdraagt. De potenties van mainport Eindhoven kunnen daardoor optimaal worden benut. Binnen het lopende topsectorenbeleid krijgen regionale partners meer ruimte voor eigen prioriteiten. We maken ons sterk om Europese topinstituten in Nederland te vestigen.
Afspraken met regio’s via het Techniekpact over het kiezen en leren voor en werken in de techniek. Een 'smart industry'-agenda om het mkb uit te dagen om te innoveren en de slimme maakindustrie vorm te geven.

6. D66
Het investeren van 1 miljard euro in innovatie, waarbij maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie en langer gezond leven, centraal komen te staan. We stoppen met de topsectoren, terwijl regionale netwerken, zoals in Eindhoven (hightech) en Wageningen (voedsel en milieu), juist meer ruimte krijgen. Vernieuwing door samenwerking tussen beroepsonderwijs, overheid (uitkeringsinstanties) en bedrijfsleven.

7. ChristenUnie
Innovatiebeleid dat zich richt op maatschappelijke uitdagingen, zoals een circulaire economie, met stimulansen voor Nederlandse startups en mkb-bedrijven die koplopers in hun sector zijn.
Versterking van regionale industrieclusters, zoals FoodValley en Brainport Eindhoven, door samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en het beroepsonderwijs. In het onderwijs krijgt ondernemerschap meer aandacht en studenten kunnen hun stages invullen met een startup, waarbij ze zich verzekerd weten van de hulp van experts en mentoren.
Voldoende investeringen in vrij en ongebonden onderzoek, waarbij wordt ingezet op toponderzoekers van eigen bodem, met name in cruciale vakgebieden waarin Nederland in internationaal opzicht weinig investeert, zoals natuurkunde, chemie en materiaalkunde.

8. GroenLinks
De overheid stimuleert onderzoek en innovatie door het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, waarbij startups extra worden gefaciliteerd. Technologische ontwikkeling, zoals robotisering en 3D-printen, biedt kansen om de economie schoner en eerlijker te organiseren.
Wetenschappelijke publicaties worden vrij beschikbaar gesteld.

9. Staatkundig Gereformeerde Partij SGP
Voor innovatieve starters en bedrijven moet het makkelijker worden om financiering te vinden, onder andere door oprichting van een nationale investeringsbank. Fiscale regelingen mogen er niet toe leiden dat Nederlandse familiebedrijven op achterstand gezet worden ten opzichte van grote (buitenlandse) bedrijven.
De overheid geeft regelvrije ruimte en stelt budget beschikbaar voor experimenten (proeftuinen) in onder andere de industrie. De opstart van bedrijven die gelieerd zijn aan universiteiten, met name door afgestudeerden, wordt gestimuleerd.

10. Partij voor de Dieren
Nederland richt zich op een echte maak- en hersteleconomie: we gaan duurzame producten maken en veel meer producten herstellen of een nieuwe bestemming geven.
Chemische industrie kan een groot risico vormen voor mensen, dieren, de natuur en het milieu. De opslag, verwerking en uitstoot van stoffen door de chemische industrie wordt intensiever gecontroleerd door de overheid. Het te controleren bedrijf betaalt die extra controles.

11. 50PLUS
De inkoopkracht van de overheid wordt aangewend om duurzame innovatie te versnellen. Vanwege het belang van innovatie komt er een minister van Innovatie en Duurzaamheid.

12. Ondernemerspartij
Om mkb’ers en zzp’ers te ondersteunen wordt de BTW naar 19% verlaagd, worden de brandstofaccijnzen met 25 cent verlaagd en wordt een Nederlandse Ondernemersbank opgericht, een staatsbank die ondernemers tegen de laagst mogelijke tarieven financiert.

13. Voor Nederland VNL
De economie wordt versterkt door fors lagere belastingen. Modernisering van onderwijs, innovatie- en topsectorenbeleid bespaart 4,8 miljard euro tot 2021.

14. DENK
Meer investeringen in onderzoek en ontwikkeling, een meer gezamenlijke benadering van Nederlandse universiteiten en aantrekkelijke vormen van publiek-private samenwerking zijn nodig om te komen tot een kenniseconomie met een aantrekkelijk klimaat en een goede reputatie.
Oprichting van een Nationale Ondernemerskredietbank, betaald via een verhoging van de bankenbelasting. Met startupvouchers van 750 euro per ondernemer kunnen startups belastingvrij diensten inkopen.
Speerpunt in het innovatiebeleid is groene technologie en het stimuleren van greentech clusters. Er komt een investeringsfonds voor een circulaire economie.

15. NIEUWE WEGEN
Het topsectorenbeleid moet – voor zover het wordt voortgezet (want het is discriminerend en elitair) – worden opengesteld voor het mkb: sectortoppenbeleid. Ondernemers met ideeën, vooral mkb’ers, worden aangemoedigd om met collega-ondernemers en onderwijsinstellingen te investeren in regionale centra van bedrijvigheid en onderwijs. Zo worden op regionaal niveau clusters van complementaire bedrijven rond bepaalde thema’s gerealiseerd, zoals de kerntechnologie- en foodclusters in Eindhoven en Wageningen. De zogenaamde krimpgebieden lenen zich prima voor het experimenteren met thematische clusters.

16. Forum voor Democratie
Vanuit de kracht van onze kenniseconomie inzetten op duurzame groei en investering in de energietransitie. Het stimuleren van onderzoek naar duurzaamheid, milieu en innovatieve technologie en van het hergebruik van plastic.
Meer financieringsmogelijkheden voor startups in de circulaire economie en duurzame technologie.

17. De Burger Beweging
Om in de praktijk te voldoen aan duurzaamheid en volhoudbaarheid is het nodig dat de huidige wegwerp-economie wordt omgevormd naar een circulaire hergebruik-economie.
Voor alle mensen over de hele wereld moet een vorm van basisinkomen worden ingevoerd.

18. Vrijzinnige Partij
Door aanpassing van fiscale regelingen rond onderzoek en innovatie komt € 493 miljoen beschikbaar voor een basisinkomen voor alle Nederlanders, dat in totaal 129 miljard euro gaat kosten.
Steun voor startups door tijdelijke gratis bedrijfshuisvesting. Door hun basisinkomen kunnen de mensen achter de startups in alle vrijheid nieuwe economische activiteiten ontplooien. Oneigenlijke concurrentie of kennisbescherming door publiek gefinancierde instellingen wordt tegengegaan.
Er komt een staatssecretaris voor Innovatiebeleid voor het aanpakken belemmerende procedures, regelgeving, overlegorganen, betutteling en bureaucratie, door alle beleidsvelden en heilige huisjes heen.

19. GeenPeil: ?

20. Piratenpartij
Patenten moeten op korte termijn sterk beperkt worden en op lange termijn volledig afgeschaft. Te beginnen met medische- en biologische patenten zoals DNA, zaden, geuren, kleuren, chemische stoffen, soorten, levende wezens en delen daarvan (zoals cellen of organen).
Wetenschappers moeten zo transparant mogelijk te werk gaan door bij iedere publicatie te vermelden welke partijen het onderzoek hebben gefinancierd, door alle relevante informatie rond een uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek te publiceren (Open Science) en door alle wetenschappelijke publicaties worden vrij toegankelijk te maken (Open Access).

21. Artikel 1: ?

Ik wens je veel wijsheid bij het stemmen op 15 maart.

Wie de verkiezingsprogramma’s volledig wil bestuderen verwijs ik naar: https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Kamerverkiezingen_2017.
Lezenswaardig is ook het document “
Memo aan de programmacommissies: thema’s voor de volgende kabinetsperiode” van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid WRR van 12 mei 2016, opvraagbaar via www.wrr.nl/publicaties/brieven/2016/05/12/memo-aan-de-programmacommissies.
Enkele partijen pleiten voor een nationale investeringsbank. Op 10 februari 2017 maakte het kabinet bekend dat een nationale investeringsbank, Invest-NL, wordt opgericht met een kapitaal van 2,5 miljard euro van de overheid, dat moet worden aangevuld met 10 miljard euro van andere geldverstrekkers, voor investeringen in binnen- en buitenland in risicovolle activiteiten op verschillende transitiegebieden, om kansen te benutten die nu blijven liggen.

maandag 13 februari 2017

To the top of a vanished mountain

In good spirits we left in a large group from the Netherlands to southern France for the big cycling tour. But the ascent of the Bald Mountain turned into a journey full of hardship.

 
The Italian poet Petrarch went into history as the first celebrity who climbed the Mont Ventoux. That was on April 26, 1336. He was one of the first tourists in human history, the first mountaineer. In a letter he wrote that on the mountaintop he had been reading a pocket edition of the "Confessions" by the church father Augustine.
When I arrived at the summit of Mont Ventoux in June 2008, there wasn’t any reading on my mind.

I decided to climb the Bald Mountain on bicycle after an accident I had in September 2007. The initiative came from a few colleagues, who chose a professional to organize the event. Together with some other groups of cyclists we filled a large touring car.

Bad prospects
After a bus drive that took whole day, we arrived at the camping Carpe Diem in Vaison-la-Romain. A thunderstorm had just past and for the next days more showers were expected. Nevertheless, we made a 49 km training trip over the Col de la Madeleine to Bédoin. In Bédoin it rained again, so we had a cappuccino on a covered terrace.

Through the canyon
The day of the great ascent began with rain. Since this was the first time in my life I went cycling in the mountains, I would start the climb of the Mont Ventoux in Sault, attacking the mountain from the easy side. To get there, we went via Bédoin, Flassan, and Villes-sur-Auzon to the Gorges de la Nesque. The 20 km long road through this canyon ascents from 300 to 700 m. It was a spectacular ride.
Through Monieux we reached Sault, where we landed on a terrace.

The big climb
While we waited for our coffee, the Mont Ventoux, which we still could see vaguely from Bédoin, became enveloped by clouds. An ominous rain screen came our way. We did not wait any longer and we put on our rain jackets – our version of "rolling up our sleeves".

From Sault to the top of the Mont Ventoux is 26 km, from 700 m to 1912 m. The first two kilometers are a give-away, because this section is flat. Here we could get used to the rain, that came on harder and harder. After a kilometer of more serious climbing, the group fell apart and the conversation stopped.

Fog, rain, water on the road, it was chilly – but we had to continue climbing.

I read the distance from the kilometer posts. Five, six, seven, eight, nine, ten ... With every kilometer I had come another 50 m higher. Meanwhile it continued to rain, the fog became denser and the temperature dropped.

Then there was a relatively flat kilometer, we reached Le Chalet Reynard. This place was thought as a meeting point underway, but under the circumstances no one wanted to wait.

The last six kilometers went from 1417 to 1912 m in a steady climb. This was the real challenge! I still felt good, but I was angry at the mist and the rain. I shifted into my easiest gear, 38-28. No longer I counted every kilometers, instead I noted each hectometer. My only beacon for this was my cycling computer, because of the fog and the lack of kilometer posts.

In the thick fog, the Tom Simpson Monument almost escaped my attention.

Finally, I passed a restaurant and reached the weather station at the summit. It was still raining. It was so foggy that I couldn't see the tower top – the surrounding landscape was completely invisible.
And it was really cold! The station reported 6 degrees and I was not dressed to that. I paid a brief visit to the souvenir shop, where the attendees jeeringly greeted me, because I looked like a drowned cat.

I hurried back to the restaurant, our meeting point just below the mountaintop. Here I warmed up a bit, but all my clothes were soaked. To prevent water damage, the restaurant was partly closed. The coffee machine was broken, but they had hot chocolate and apple pie - something different after too much isotonic drinks and too many energy bars.

Back to the sun
Then the descent followed. The toughest part was the first step outside the restaurant: it was raining unabated, it was foggy and cold. I didn't wanted to wait a minute too long before leaving this terrible place. We rode past the weather station at the summit and then the rain lashed our faces – like someone aiming a shower at your face.

I reduced my speed because caution was required in the downhill on soaked asphalt. The road was like a mountain river. The cold caused seriously shaking arms, but I managed to keep my bike on track. A few times we stopped to recover from the continuous braking.

As we descended further, the temperature rose. When we were almost down the mountain, it was dry and the fog was gone, so eventually we had a nice view. By the time we reached Malaucene, the temperature was pleasant.
The journey was completed.

All participants came home with their own stories about this bizarre trip. This was mine.

The next day, the weather had cleared and from the touring car, driving us home, we had a beautiful view on Mont Ventoux.
I’ll be back…

This is a repost of my (Dutch) September 26, 2016 post.
Read my May 20, 2013 blog post about the reason why of my English reposts.

maandag 6 februari 2017

Hoe maken we innovatiepioniers succesvol?

Een eeuw geleden vond DSM-directeur Van Iterson de koeltoren uit. Die innovatie vind je nu wereldwijd terug. Deze en andere innovaties vormen evenzoveel inspiratiebronnen voor ondernemers die nu worstelen om hun ideeën om te zetten in een succesvol product. Brightlands helpt deze pioniers in ondernemersland.

 
De Brightlands-campussen hebben zich ten doel gesteld om te groeien en dat kan op verschillende manieren:
 • Groei van bedrijven die al op de campus gevestigd zijn (autonome groei)
 • Verhuizing van (delen van) bedrijven naar de campus (acquisitie)
 • Ontwikkeling van initiatieven die voortkomen uit bedrijven op de campus (spin-offs)
 • Oprichting van nieuwe bedrijven, oftewel: een gewaagd idee leidt tot een legendarisch bedrijf.
Het is op zich al moeilijk genoeg om met succes een bedrijf op te richten, zeker als je actief wilt zijn in materialen, gezondheid, smart services en gezonde voeding, de sectoren waarin de Brightlands-campussen actief zijn, maar die een relatief hoge entreedrempel hebben. En als je daar als aspirant-ondernemer helemaal alleen aan begint is het onbegonnen werk.
Daarom is Brightlands gestart met de Brightlands Innovation Factory (BIF), die erop ingericht is om startende ondernemers door de opeenvolgende fasen van de oprichting van een eigen bedrijf te loodsen. De betrokkenheid van BIF duurt niet een paar maanden, maar kan oplopen tot jaren. Het oprichten van een bedrijf is een zaak van lange adem.

Brightlands verwacht dat BIF een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de groei van de campussen. Immers, uit de statistieken blijkt dat startende, kleine bedrijven, vergeleken met grote bedrijven, een verrassend groot aandeel hebben in de groei van de werkgelegenheid.

Fasering
BIF biedt de startende ondernemer structuur. Zo begeleidt BIF de ondernemer door duidelijk onderscheiden fasen:
 • Incubate
 • Accelerate
 • Validate
 • Scale.
In de Incubate-fase moet de beginnende ondernemer aantonen dat zijn idee daadwerkelijk een oplossing biedt voor een reëel probleem. Ook begint zij of hij met het aantrekken van gelijkgestemden als medeoprichters.

In de Accelerate-fase wordt het idee dat de Incubate-fase heeft overleefd, uitgewerkt in een gedegen bedrijfsplan.

In de Validate-fase moeten, met het bedrijfsplan in de hand, drie vragen in de spreekwoordelijke weerbarstige praktijk volmondig positief worden beantwoord:
 • Marktvalidatie: hebben potentiële klanten serieus belangstelling voor het product?
 • Proeffabricage: is het startende bedrijf in staat om het product daadwerkelijk te produceren?
 • Regels en voorschriften: voldoen productie en bedrijfsvoering aan alle wettelijke eisen en industrienormen?
In de Scale-fase gaat het bedrijf met een product naar de markt. Bij gebleken succes zal het bedrijf op alle fronten moet opschalen: meer personeel, meer productiecapaciteit, een grotere organisatie. Dit stelt nieuwe eisen aan het ondernemerschap en ook in deze fase staat BIF de ondernemer bij.

Ondersteuning
BIF beschikt over een corps aan mentoren en adviseurs, deels afkomstig van bedrijven en organisaties die op de campus zijn gevestigd of daarmee zijn gelieerd – mensen die weten waar ze het over hebben. Ook de overheid ondersteunt de startende ondernemers.

Die advisering betreft de volgende aspecten van de bedrijfsvoering.
 • Het verkrijgen van subsidies en schenkingen
 • Toegang tot een netwerk van investeerders
 • Financiering
 • Verschillende aspecten van de Validate- en Scale-fasen
 • Marketing
 • Onderzoek
 • Business development.
Daarbij hebben de ondernemers toegang tot de faciliteiten op de campussen:
 • Kantoorruimte
 • Laboratoria
 • Het 3D-printcentrum
 • Proeffabrieken
 • Medische beeldvorming.
De gestructureerde aanpak komt ook tot uitdrukking in twee concrete programma’s die BIF aanbiedt om ondernemers te begeleiden:
 • Brightlands Incubate voor ondernemers die nog maar net zijn begonnen
 • Brightlands Accelerate voor ondernemers die al een prototype hebben.Kapitaal
Het meest krachtige hulpmiddel om startende bedrijven te helpen is kapitaal. En dat komt via de Brightlands Innovation Factory in verschillende vormen beschikbaar, vormen waarvoor veelal alleen de Engelse benaming gangbaar is, zoals:
 • Friends, Family, Fools
 • Angel Investors
 • Crowdfunding.
Elevator pitch
Een van de vaardigheden die ondernemers in de Brightlands Innovation Factory opdoen, is het geven van presentaties. Dat is belangrijk, want zij zullen zichzelf, hun idee, bedrijf en/of hun product(concept) moeten verkopen aan partners, financiers, klanten, sollicitanten, leveranciers, enz. En zij moeten aantonen dat ze terecht mogen meedoen in de Brightlands Innovation Factory, want het aantal plaatsen is beperkt!

Een van de presentatievormen is de elevator pitch. Het idee daarachter is dat je in staat moet zijn duidelijk te vertellen waar je als ondernemer mee bezig bent in de tijd die een lift nodig heeft om de bovenste etage van een flatgebouw te bereiken.

Veelbelovende initiatieven
Het voert te ver om de elevator pitches van alle bedrijven in de Brightlands Innovation Factory hier weer te geven, daarom volsta ik met een opsomming van de bedrijven die meedoen in het Accelerate-programma (het zijn Nederlandse bedrijven, tenzij anders vermeld).

Rementis is uitvinder van een beeldscherm dat cognitieve stimulansen aanbiedt aan demente personen, die daardoor langer thuis kunnen blijven wonen.

Device Company is uitvinder van een draagbaar laboratorium waarmee binnen enkele seconden de samenstelling van stoffen, met name verdovende middelen, kan worden bepaald.

TopologX verwerkt afval dat vrijkomt bij 3D-metaalprinten tot metaalpoeder dat weer voor 3D-printen gebruikt kan worden.

Krasue is uitvinder van de Krasue Box die helpt je aan je goede voornemens te houden. Wat je afleidt van je goede voornemens wordt opgeborgen in de box. Pas als je de voorgenomen prestaties hebt geleverd krijg je daartoe weer toegang. Krasue is een Duits bedrijf.

BioFab kan met behulp van een 3D-bioprinter organen printen die geschikt zijn voor transplantatie, zolang die organen niet te complex zijn, zoals kraakbeen, slokdarm, luchtpijp en blaas. BioFab is een Peruaans bedrijf.

Green Minerals gebruikt koolstofdioxide en het mineraal olivijn om te laten reageren tot nieuwe producten. Toepassingen hiervan zijn te vinden in beton, papier en polymeren.

Koepala ontwikkelt voedselverpakkingen die zich onderscheiden door gebruiksgemak en duurzaamheid. Koepala is een Fins bedrijf.

YESS Lighting ontwikkelt lichtgevend pigment dat gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld wegmarkeringen.

Cynteract ontwikkelt een virtual reality-oplossing waarbij de content gestuurd wordt met handgebaren. Er hoort een speciale handschoen bij met kleine elektromotoren en sensoren. Die handschoen kan worden gebruikt bij revalidatie en voor gaming. Cynteract is een Duits bedrijf.


CeraCarbon combineert de slijtvastheid van keramisch materiaal met lichtgewicht koolstofvezels in een stijf, duurzaam, supersterk en lichtgewicht materiaal door koolstofvezels te voorzien van een keramische coating. Het eerste prototype is de voorvork van een motor.

DoseVue ontwikkelt een systeem, DoseWire, waarmee bij bestraling nauwkeurig de benodigde dosis straling kan worden vastgesteld, zodat de negatieve effecten ervan op de patiënt minimaal zijn. DoseVue is een Belgisch bedrijf.

Nestegg Biotech ontwikkelt een geautomatiseerd systeem voor het testen van geneesmiddelen. In het systeem kunnen meerdere testen tegelijkertijd worden uitgevoerd, waarbij exact wordt bepaald hoe cellen op bepaalde geneesmiddelen reageren. Nesteg Biotech is een Amerikaans bedrijf.

Ik wens de ondernemers achter al deze bedrijven veel succes!

Ben je niet zelf ondernemer, dan moet je bedenken dat je net iets gelezen hebt over een bedrijf dat over enige tijd ongetwijfeld wijd en zijd bekend zal zijn.

Meer informatie over de Brightlands Innovation Factory: www.brightlandsinnovationfactory.com.