maandag 26 februari 2018

De kiezer aan zet in de gemeente

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Wat hebben de partijen in Sittard-Geleen voor met Brightlands Chemelot Campus en Chemelot Industrial Park? Een overzicht.Hieronder volgen standpunten en maatregelen van de politieke partijen in Sittard-Geleen inzake Chemelot en Brightlands, waarmee de onderlinge verschillen tussen die partijen tot uitdrukking komen.

1. CDA
De provincie heeft een belangrijke rol in de ontwikkeling van de regionale economie, met name Chemelot en Brightlands.
Risicovol transport van gevaarlijke stoffen van Chemelot gaat nu over het spoor langs verschillende wijken naar het emplacement bij Sittard. Een nieuw aan te leggen zuidelijke spooraansluiting leidt ertoe dat het transport direct afbuigt en niet langs deze wijken komt.
Er is geen bezwaar tegen eventuele uitbreiding van Brightlands naar het gebied De Lexhy zolang het gaat om kantoren c.q. campusfaciliteiten (dus: geen industrie). Voorwaarden zijn dat de bouw duurzaam is en wordt geïntegreerd in het gebied en dat de bestaande geluidsoverlast niet toeneemt door af- en aanrijdende vrachtwagens.
Het Groene Net wordt verder uitgerold.

2. G.O.B.
In de omgeving van Chemelot wordt alles in het werk gesteld om de overschrijding van de externe veiligheidscontouren terug te dringen.
De Visie Chemelot 2025 wordt verder uitgewerkt ten aanzien van de ontwikkeling van Chemelot en de uitbreiding van Brightlands, met bijzondere aandacht voor De Lexhy en Graetheide. De mogelijke economische ontwikkelingen worden daarbij afgewogen ten opzichte van de leefbaarheid van de omliggende kernen. En er wordt een mobiliteitsonderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van deze gebiedsontwikkeling.

3. Stadspartij
Initieer in het kader van een versnelde transitie van fossiel naar duurzaam een brede discussie ter vermindering van de CO2-uitstoot van Chemelot.
Het is onacceptabel dat voor uitbreiding van Chemelot natuurgebieden als Graetheide en De Lexhy worden opgeofferd, ook omdat op Chemelot nog voldoende terrein beschikbaar is.
Nieuwbouw van kantoren op Brightlands, waar dagelijks studenten en medewerkers aanwezig zijn in de nabijheid van chemische installaties, wordt niet toegestaan. Dit soort kantoren dient zich in Geleen-Centrum te vestigen.
Een Living Lab is een test- en ontwikkelomgeving waar nieuwe producten en diensten ontwikkeld worden, een samenwerkingsverband tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheid en gebruikers. Brightlands biedt een enorme kans om zo’n Living Lab te realiseren.
Voor het vervoer van chemische stoffen richting Chemelot wordt langs de A2 een veilige nieuwe spoorroute aangelegd, ver van de bewoonde gebieden.

4. Socialistische Partij
Bestaande bedrijventerreinen worden opgeknapt, waardoor vestiging voor nieuwe en bestaande bedrijven aantrekkelijk wordt. Er komen geen nieuwe bedrijventerreinen. Graetheide krijgt een duurzame bestemming; Brightlands breidt hier niet uit.
Er wordt een saneringsfonds ingesteld om Chemelot schoon te maken, voor als bedrijven zouden vertrekken. De bedrijven op Chemelot, met name DSM, reserveren of verzekeren hiervoor de benodigde middelen.
Samen met de provincie wordt een onderzoek uitgevoerd naar de luchtkwaliteit rond Chemelot en de A2. Gezondheidsrisico’s of stank worden aangepakt.
De op Het Groene Net aangesloten woningen en bedrijven blijven profiteren van gunstige tarieven. Immers de restwarmte wordt 'gratis' aangeboden.

5. DNA Partij
Creëer een Brightlands beleving- en demonstratiecentrum in de binnenstad van Geleen. Dit om een betere verbinding te creëren tussen grootindustrie, onderwijs en de inwoners, bezoekers en ondernemers van de gemeente.
Realiseer een Technische en chemische speelhoek voor de jeugd in de binnenstad.
Trek nieuwe studierichtingen aan in zowel de technologie, biochemie, IT als in de milieu-sector, in afstemming met de huidige opleidingen.
Er komt een technische en chemische "roadshow" op lagere en middelbare scholen in samenwerking met Chemelot/Brightlands.
Uitbreiding van Brightlands gericht op ontwikkeling van duurzame productie wordt toegestaan.

6. GroenLinks
De wegwerp-economie omvormen tot een circulaire economie: afvalstoffen worden grondstoffen. Via Het Groene Net wordt voor de verwarming van woningen niet alleen biomassa ingezet, maar ook restwarmte van Chemelot.
Chemelot loost geen chemische stoffen meer op de Maas, zodat Maaswater geschikt blijft als grondstof voor drinkwater.
Realiseer een robuuste ecologische verbindingszone over de Graetheide, in plaats van daaraan een economische bestemming te geven. Het natuurgebied De Lexhy wordt niet gebruikt voor de ontwikkeling van Brightlands. De beloofde integrale gebiedsvisie dient als basis voor afwegingen van economische belangen tegen die van natuur, landschap en leefbaarheid.

7. Partij van de Arbeid
De verdere ontwikkeling van Chemelot en Brightlands verdient steun en de uitbreiding van Brightlands naar De Lexhy is onder voorwaarden bespreekbaar.
Realiseer een aansluiting van Brightlands op het centrum van Geleen door middel van een op zonne-energie aangedreven elektrisch wegtreintje, liefst vormgegeven naar het voorbeeld van ondergrondse mijnkarretjes.
Realiseer een forse uitbreiding van Het Groene Net, waarmee woningen, bedrijven en organisaties met restwarmte van Chemelot worden verwarmd.
De gemeente besteedt extra aandacht aan de veiligheid in de wijken rondom Chemelot. Het snel en duidelijk alarmeren van de bevolking bij een incident is van groot belang. In 2020 worden de sirenes door de rijksoverheid uitgeschakeld. De gemeente bespreekt met de wijkplatforms of aanvullende middelen nodig zijn (dus bovenop middelen als NL-Alert). Denk hierbij aan ontvangertjes in huis of slimme apparatuur in de openbare ruimte.

8. Democraten 66
Goederenvervoer over het spoor dient veilig plaats te vinden, met zo weinig mogelijk overlast voor de omgeving. Daarom wordt de zuidelijke spooraansluiting bij Chemelot gerealiseerd.
Het gebruik van energie via onder meer Het Groene Net wordt bevorderd. De aanleg van Het Groene Net wordt versneld en op grotere schaal uitgevoerd in samenwerking met Chemelot, de biomassacentrale en de provincie.
Op het moment dat op Chemelot geen uitbreidingsmogelijkheden meer voorhanden zijn, kan een uitbreiding van Brightlands op De Lexhy worden toegestaan, maar uitsluitend voor campus-gerelateerde ontwikkelingen. Het verlies aan natuurgebied wordt gecompenseerd, bijvoorbeeld op Graetheide.
Het onderwijs moet beter aansluiten op de behoefte van de (Eu)regionale arbeidsmarkt, onder meer van de chemische industrie.

9. VVD
-

10. Partij voor de Vrijheid
-

11. Samen Politiek Actief
Het hergebruik van de afvalwarmte van Chemelot via Het Groene Net verdient steun, maar de gemeentelijke bijdrage in de kosten voor dit project had effectiever ingezet kunnen worden, bijvoorbeeld voor zonnepanelen.
Indien uitbreiding van Chemelot in noordelijke richting aan de orde is, ontvangt de gemeenschap een aanzienlijk deel van de winst op de meerwaarde van landbouwgrond ten opzichte van bedrijventerrein. Voordat dit actueel wordt is invulling van de ongebruikte ruimte op Chemelot nodig.
Mocht de gemeente opteren voor een experiment met legale wietteelt, dan komt de steenberg op Chemelot daarvoor wellicht in aanmerking.
De aanwezigheid van Chemelot vormt voor Sittard-Geleen een veel grotere en reëlere dreiging dan de kerncentrale in Tihange. De gemeente zorgt ervoor dat Chemelot de impact van een incident verkleint.
De Zuidaansluiting levert slechts een minieme bijdrage aan de verbetering van de veiligheid rond station Sittard en daarom is er geen reden dat de gemeente hieraan miljoenen bijdraagt.

12. 50Plus
-

Hier volgen de websites van de partijen die op 21 maart 2018 in Sittard-Geleen aan de verkiezingen deelnemen:
 1. CDA: www.cda.nl/limburg/sittard-geleen
 2. G.O.B.: www.gob-online.nl
 3. Stadspartij: www.stadspartij.org
 4. Socialistische Partij: http://sittard-geleen.sp.nl
 5. DNA Partij: www.dna-partij.nl
 6. GroenLinks: http://sittard-geleen.groenlinks.nl
 7. PvdA: http://sittardgeleen.pvda.nl
 8. D66: http://sittard-geleen.d66.nl
 9. VVD: http://sittardgeleen.vvd.nl
 10. PVV: -
 11. S.P.A.: www.spa-sg.nl
 12. 50Plus: www.50pluspartij.nl/sittard-geleen/2295-50plus-ook-in-sittard-geleen

Lees “Hoe oordeelt Sint Joep over Chemelot Campus?”, “Chemelot Industrial Park en Sint Joep” en “Tegen het democratisch tekort” over de programma’s van de partijen die in 2014 deelnamen aan de verkiezingen in Sittard-Geleen.
Lees “Hoe krijgt het nieuwe college ons aan het werk?” over het coalitieakkoord Sittard-Geleen 2014-2018.
Lees “Hoe Chemelot meer kansen biedt” over Visie Chemelot 2025.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten