maandag 2 maart 2015

Krijgt de economische motor nog voldoende brandstof?

Brightlands Chemelot Campus is de economische motor van de regio en daarom steunt de Provincie Limburg de ontwikkeling ervan. Hoeveel brandstof krijgt die economische motor nog na de Statenverkiezingen op 18 maart?


Hoewel door velen vooral landelijke betekenis aan de Provinciale Statenverkiezingen wordt toegekend, volgen hieronder de belangrijkste standpunten van de politieke partijen in Limburg over Brightlands Chemelot Campus en daarmee samenhangende zaken.

In sommige verkiezingsprogramma’s wordt gesproken over Essent-gelden. Die heeft de provincie enkele jaren geleden verkregen uit de verkoop van de aandelen in de elektriciteitsmaatschappij en daaruit zijn recentelijk investeringen in de campus gedaan. Zo’n investering is ‘revolverend’ voorzover deze (met rente) moet worden terugbetaald en dus geen subsidie is.
Ook noemen sommige partijen de campussen, vaak in relatie tot de Kennis-As, waarvoor ik verwijs naar mijn blogpost “Chemelot Campus: vliegwiel op de Kennis-As Limburg” van 6 mei 2013.

1. PVV
De PVV wil dat jongeren na hun opleiding in de eigen regio aan de slag kunnen, met name in de maakindustrie. Het belang van de economie gaat boven dat van natuur- en milieuorganisaties. De PVV wil minder regels en minder inmenging van de overheid, zodat vergunningsaanvragen en bestemmingsplanwijzigingen sneller worden behandeld.
De Essent-gelden moeten netjes worden achtergelaten voor onze kinderen en kleinkinderen. Dat betekent een sluitende begroting en leningen alleen als ze revolverend zijn.

2. CDA
Coalitiepartij CDA wil (startende) mkb’ers via de campussen en stimuleringsprogramma’s in contact brengen met kennis en innovaties. Door eerlijke aanbestedingsregels moeten Limburgse ondernemers volop kansen krijgen.
Het CDA wil meer wereldspelers aantrekken en daarvan moet het mkb de vruchten plukken, bijvoorbeeld door het verkrijgen van toegang tot internationale markten.
Een betere samenwerking tussen ondernemers, onderzoekers en overheden biedt de beste garantie op het aantrekken en behouden van innovatieve bedrijvigheid en werkgelegenheid.
Het CDA wil de economie versterken met revolverende investeringen uit de Essent-gelden.

3. VVD
Het aantrekken van nieuwe bedrijven (en bedrijfsuitbreidingen) is voor coalitiepartij VVD een topprioriteit. De VVD maakt 250 miljoen euro vrij om de ‘Ports of Limburg’ versterken: Trade Port-Noord, Keyport 2020, de Maasplassen en de vier campussen.
De universiteit en de hogescholen moeten hun kennisontwikkeling breder inzetten om innovatief en duurzaam ondernemerschap te stimuleren. Hier ligt een duidelijke rol voor de campusontwikkeling, maar de campussen kunnen alleen financiële steun ontvangen indien de markt voor minimaal de helft participeert.
De VVD vindt dat de bedrijven op Chemelot zich extra verantwoordelijk moeten voelen voor een risico-beperkende bedrijfsvoering, want daar vinden wonen en industriële activiteiten in elkaars directe nabijheid plaats.

4. PvdA
Prioriteit nummer 1 voor coalitiepartij PvdA is het bestrijden van de werkloosheid. De PvdA wil het mkb helpen om hun kennisbehoefte voor de toekomst in beeld te krijgen. Via praktijkgerichte scholingsprogramma’s kan de kennis van de huidige medewerkers worden overgedragen.
De PvdA wil meer goederenvervoer over spoor, buiten woongebieden om, en meer containervervoer over de Maas.
De PvdA wil maximaal 25 miljoen euro van de Essent-gelden beschikbaar stellen voor nieuw beleid.

5. SP
De SP wil de maakindustrie zoveel mogelijk behouden, omdat het zorgt voor banen voor mensen met een lage opleiding. Tegelijkertijd is investeren in kennistechnologie noodzakelijk en daartoe moeten gemeenten, bedrijven, onderwijs, creatieve ondernemers en onderzoeksinstellingen samenwerken.
De SP wil een deel van de Essent-gelden inzetten voor het behoud en creëren van banen, met bijzondere aandacht voor doelgroepen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, zoals jongeren, 45-plussers en mensen met een arbeidsbeperking.
Volgens de SP moet het rangeren en vervoeren van gevaarlijke stoffen over het spoor buiten de bebouwde kom plaatsvinden.

6. GroenLinks
GroenLinks wil ondernemers de ruimte geven door minder regelgeving voor het mkb en meer mogelijkheden voor starters.
GroenLinks staat positief tegenover de ontwikkelingen rond de Kennis-As en wil dat voeding, gezondheid en duurzaamheid tot speerpunten worden gemaakt.
GroenLinks wil niet alleen inzetten op plannen die goed uitpakken voor hoger opgeleiden, maar wil ook de werkgelegenheid voor vmbo'ers en mbo'ers stimuleren.

7. D66
D66 wil het economisch beleid dat inzet op het inrichten van ontmoetingscentra voor bedrijven en onderwijs op de campussen continueren, want dit leidt tot spin-off voor het mkb.
Verder wil D66 aandacht voor de nieuwe economie, zoals het toepassen van nieuwe materialen en een circulaire en duurzame economie. Daarbij past een brede samenwerking op het gebied van onderwijs.
D66 wil de Essent-gelden zodanig inzetten dat jonge mensen hun loopbaan in Limburg kunnen starten en voortzetten.
Het gebruik van industriële restwarmte op Chemelot moet worden gestimuleerd door financiële steun voor Het Groene Net in Sittard-Geleen, Beek en Stein.

8. 50PLUS
In het kader van gezonde woonomgevingen wil 50PLUS dat de chemiecampus zich gaat richten op de ontwikkeling van waterstof. Het mkb moet worden ondersteund met kredietfaciliteiten en vestigingsvoorwaarden. Om campussen en bedrijfsleven te verbinden moet in de kenniseconomie worden geïnvesteerd. Regels die creativiteit en innovatie verhinderen worden afgeschaft.

9. Partij voor de Dieren
De PvdD stimuleert milieuvriendelijke productie en consumptie en wil milieuvervuilende bedrijven, bijvoorbeeld op het gebied van fossiele energie, actief ontmoedigen.
De PvdD pleit voor een geregionaliseerde en circulaire economie die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee toekomstige generaties in gevaar te brengen.
De PvdD wil met een sluitende begroting investeren in duurzame sectoren, waardoor banen gecreëerd worden, zoals in innovatieve projecten voor hernieuwbare energie.

10. Volkspartij Limburg
De Volkspartij Limburg zet zich in voor een sterke regionale economie door te investeren in een gunstig vestigingsklimaat en door op te komen voor de belangen van burgers en ondernemers die zich verpletterd voelen door de overheid.
Aangezien een sterke regionale economie niet zonder kennis en innovatie kan, zorgt de Volkspartij Limburg voor goede randvoorwaarden en samenwerking met de universiteiten, hogescholen en onderzoekinstellingen.

11. Lokaal Limburg
Juist in deze economisch zware tijden wil Lokaal Limburg het bedrijfsleven krachtig ondersteunen, zodat álle potentieel wordt aangegrepen en jongeren met verschillende talenten ontplooiingsperspectief binnen Limburg krijgen.
Wanneer een investering (uit Essent-gelden) tot doel heeft om banen te scheppen, zal de doelstelling (het aantal banen) in de uitgangssituatie moeten worden vastgelegd.

12. Partij voor Leefbaarheid en Democratie
De PvLD wil maximale ruimte bieden aan ondernemers die zich willen vestigen of willen uitbreiden op bestaande industrieterreinen. Door in te zetten op de maakindustrie kunnen we jongeren gericht gaan scholen; zij moeten bij aanvang van hun studie een baangarantie krijgen.
De PvLD wil investeren in kansrijke projecten, maar de centjes moeten netjes worden terugbetaald.

Mijn oproep: ga stemmen op 18 maart, maak gebruik van je democratische recht!

Voor de overige standpunten van de Limburgse partijen verwijs ik naar www.limburgkiest2015.nl/deelnemende-partijen-2015.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten