maandag 12 mei 2014

Hoe krijgt het nieuwe college ons aan het werk?

Er is in Sittard-Geleen een nieuw College van B&W aangetreden. Wat wordt hun beleid ten aanzien van werkgelegenheid in het algemeen en Chemelot in het bijzonder?

 
In de gemeente Sittard-Geleen sloten CDA, GOB, PvdA, D66 en VVD op 30 april een coalitieakkoord, exact zes weken na de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. Een brede coalitie dus, met maar liefst vijf van de tien partijen uit de nieuw gekozen gemeenteraad.

Het coalitieakkoord – online opvraagbaar – laat zich samenvatten in de wordcloud, die hierboven is afgebeeld. Ik ben benieuwd hoe dat akkoord uitpakt voor de zaken die ik mijn blogposts van 24 februari en 3 maart heb behandeld, namelijk Chemelot Campus en Chemelot Industrial Park.
Ik bekijk dat hier iets breder: werkgelegenheid. Wat staat daarover in het coalitieakkoord?

Economische structuur en werkgelegenheid
Naast stedelijke functies en sociale vitaliteit is economische structuur en werkgelegenheid een topprioriteit van de coalitie. In dat verband is het Brainport-programma van belang.

De spin-off van de aantrekkende bedrijvigheid binnen chemie, automotive en logistiek wil de coalitie maximaal benutten, als cruciaal vliegwiel voor andere economische sectoren. Dit komt de economie, het onderwijs en de arbeidsmarkt ten goede.

De coalitie wil de veelzijdigheid van Sittard-Geleen actief tonen en de vele mogelijkheden van de stad stevig uitdragen, ook buiten de landsgrenzen. Richting (nieuwe) bezoekers, (nieuwe) ondernemers, (nieuwe) inwoners, alsmede binnen bestuurlijke netwerken komt zo de trots tot uitdrukking. De stad moet zichtbaar worden vanaf de autosnelwegen tot in de stadscentra.

In een omgeving waar zich veel bedrijvigheid concentreert (Chemelot, VDL Nedcar, enzovoort) moet volgens de coalitie aandacht zijn voor vestigingsfactoren, waardoor het bestaande bedrijfsleven zich aan Sittard-Geleen verbindt en nieuwe bedrijvigheid naar de stad wordt toegehaald. Kwaliteit en diversiteit op het gebied van binnenstedelijk wonen, verblijven (onder meer cultuur, winkelen en horeca) en recreëren (onder meer Sportzone, binnenstedelijk groen, enzovoort) zijn daarbij twee kernbegrippen.

Een aanvullende impuls voor het Geleense centrum ziet de coalitie in het regisseren en waar nodig faciliteren van de verbinding met de snel groeiende bedrijvigheid op de nabijgelegen Chemelot-site, enerzijds rond het thema van innovatie en anderzijds door te onderzoeken hoe het groeiend aantal medewerkers op de site zich laat vertalen in meer bezoek aan het Geleense centrum. Een materialenbank in dit centrum, waar bezoekers kunnen zien wat er in Sittard-Geleen allemaal op gebied van materialen (bijvoorbeeld bij DSM, SABIC, Kupron of elders) gebeurt, kan daarvoor een eerste aanzet zijn, met verbindingen naar innovatieve ontwerpers.

Nadere afspraken op het gebied van economie
  • Ondernemers krijgen ruimte, wat bijdraagt aan een actief vestigingsklimaat. Naast de majeure ontwikkelingen binnen de clusters chemie, automotive en logistiek krijgt het midden- en kleinbedrijf bijzondere aandacht.
  • LED/Brainport 2020 staan centraal in het versterken van de economische structuur, waarbij de ontwikkelingen op het gebied van de chemie, automotive en logistiek als vliegwiel dienen voor andere economische sectoren.
  • Een strikte koppeling tussen LED-gelden en de doelstellingen van het Brainport-programma blijft gehandhaafd.
  • De meeropbrengst OZB in verband met nieuwe investeringen binnen de clusters chemie, automotive en logistiek wordt voor de helft ingezet voor verdere versterking van de economische structuur/gebiedsontwikkeling, gekoppeld met afspraken rondom ‘social return’ en versterking van het midden- en kleinbedrijf. Die meeropbrengst OZB bedraagt in de jaren 2015-2018 1,6, 2,3, 2,9 resp. 2,9 miljoen euro per jaar. In diezelfde jaren wordt dus 0,8, 1,1, 1,5 resp. 1,5 miljoen euro per jaar ‘teruggeploegd’.
  • De kansen van de werkgelegenheid binnen de clusters zorg, chemie, automotive en logistiek voor werkzoekenden in de gemeente en regio worden maximaal verzilverd.
  • De aansluiting van het onderwijs op de (Eu)regionale arbeidsmarkt wordt bevorderd, waarbij het ontwikkelde instrumentarium, waaronder doorlopende leerlijnen en permanente leerwerkbedrijven, gericht wordt ingezet op de lokale werkgelegenheidsvraag. Onderdeel van deze aanpak zijn ook maatschappelijke stages in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven.
  • Een vliegveld met (Eu)regionale functie op het gebied van personen- en vrachtvervoer verdient een nadere uitwerking in een business case.
  • De coalitie staat terughoudend tegenover het omvormen van landbouwgrond naar nieuwe natuur.
  • De coalitie waarborgt een goede en veilige leefomgeving rond de Chemelot-site, de automotive-campus en het spooremplacement.
  • De coalitie participeert op gelijkwaardige basis in Het Groene Net, dat een centrale rol speelt in het realiseren van de duurzaamheidsdoelstelling van de coalitie.

Nieuw college
Het coalitieakkoord voor Sittard-Geleen zal worden uitgevoerd door het College van Burgemeester & Wethouders, dat bestaat uit burgemeester Sjraar Cox en de wethouders Noël Lebens (CDA), Pieter Meekels (GOB), Astrid Verblakt (CDA), Leon Geilen (GOB), Ruud Guyt (PvdA) en Bert Kamphuis (D66).

Vraag: wat zou de gemeente nog meer moeten doen om de werkgelegenheid de komende jaren te bevorderen?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten